Wednesday, July 14, 2010

گزارش و تصویر: مراسم بزرگداشت سهرابی اعرابی در شهر کلن


گروه همبستگی با مادران عزادار ایران در شهر کلن در 52مین هفته حرکت اعتراضی


یکسال از مرگ جانگداز سهراب اعرابی یکی از دهها قربانی سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی که فقط به دنبال ابتدایی ترین حقوق انسانی خود بودند، گذشت.
پنجاه و دومین هفته و سالگرد گروه همبستگی با مادران عزادار ایران در شهر کلن - آلمان همزمان با روزی شد که پروین مادر سهراب پس از ۲۶ روز سرگردانی در بیمارستانها و زندانها و مراجعه به نهادهای امنیتی با جسد فرزند خود در پزشک قانونی روبرو شد.
حامیان مادران با شرکت دراین برنامه هم صدایی خود را با پروین فهیمی و دیگر مادران عزادار را به گوش مردم کلن رساندند.
در این روز خانواده سهراب اعرابی در آلمان نیز همراه با مادران عزادار در شهر کلن یاد این فرزند آزادیخواه و سایر جانسپاران راه آزادی را گرامی داشتند.
رقص زیبا و پراحساس ترنج توسط مینا خانی درد و پایداری مادران را به تصویر درآورد.

No comments:

Post a Comment