Friday, September 25, 2009

فیلم اطلاعیه همبستگی مادران عزادار در کلن


Thursday, September 24, 2009

ما بسیاریم


گزارش اولین هفته همبستگی زنان شهر کلن/آلمان با مادران عزادار در ایران
یکشنبه 19 جولای 200 

ما بسیاریم

همبستگی با مادران عزادار در ایران را با باد و باران شروع کردیم . با اینحال زنان آمدند .

اگر سنگ هم از آسمان میبارید باز هم مادران می آمدند. هفته اول 21 نفر بودیم . بعد عده ما

بیشتر و بیشتر شد.

هر یکشنبه بین ساعت 11 تا 12 روبروی کلیسای بزرگ شهر کلن / آلمان که مرکز توریستی و

پر رفت و آمد است در سکوت با گل و عکسهای جانباختگان در دست تلاش میکنمیم که توجه

مردم را جلب کنیم و صدای مادران عزادار در ایران را به گوش جهانیان برسانیم.


فراخوان