Thursday, October 8, 2009

حکایت تندیس ندای به خون خفته و نوازنده ای که برای فرمانده قاتلش می نوازد

از تندیس تازه ندا
 فـرشته آزادی، فـرشته ایران، رونمائی شد 

ندا آقا سلطان که خونش بر کف خیابان های ایران جوشید و در فریاد میلیونی مردم ایران جهان شد، جنبش سبز ایران در آمد.

خانم پائولا سلیتر مجســمه ساز آمریکائی در همان زمان تندیسی از سر ندا را با روسری ساخت که در سانفراسیسکو نصب شد. او اعلام کرد که تصویر بدون روسری ندا را د راختیار نداشته است و به محض دست یافتن به چنین تصویری، تندیس دیگری از ندا خواهد ساخت.

خانم سلیتر به این وعده خودوفاکرد و تندیس دیگری از ندا ساخت رها از حجاب. تندیس جدید در دوازدهم سپـتامبر 2009 درساختـمان موسـوم به "کاخ هنرهای زیبا" در سان فرانسیسکو رونمائی شد.

دراین مراسم گفته شد: "هنگامی که یک حاکم ستمگر میمیرد، حکومتش به پایان میرسد، اما وقتی که یک شـهـید جان میسپارد، حکومتش آغاز میگردد ــ و این همانا داســتـان ندا است که جان بر سر آزادی ایران داد و اسطوره شد، و بر قلبها حاکم گردید


عـکس : ریموند ون تاسل

No comments:

Post a Comment